Zprávy 2002

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998


17. října: Mezinárodní den za vymýcení chudoby

Poselství generálního tajemníka OSN

Extrémní chudoba je hrozbou pro bezpečnost lidstva

Na Miléniovém summitu Organizace spojených národů před dvěma lety uznali světoví představitelé pokrok, jehož bylo dosaženo v úsilí o lidský rozvoj. Zároveň však identifikovali některé zásadní překážky a hrozby, například HIV/AIDS, konflikty a terorismus, které nadále brání splnění nedějí lidstva na život bez nedostatku a strachu. Jako odpověď na tyto hrozby přijali Miléniovou deklaraci, která jasně stanoví hodnoty a priority, podle nichž budou přijímány konkrétní kroky v novém století.

Nejvýznamější prioritou je závazek k vynaložení veškeré energie k "vysvobození všech lidí, mužů, žen i dětí, z krutých a ponižujících podmínek života v extrémní chudobě". Představitelé členských zemí se konkrétně usnesli, že do roku 2015 bude na polovinu snížen počet hladovějících a lidí žijících v extrémní chudobě a bez přístupu k nezávadné vodě; že bude zajištěn univerzální přístup k základnímu vzdělání a uplatňována rovnost pohlaví na všech úrovních vzdělávání; že bude snížena dětská úmrtnost o dvě třetiny a úmrtnost matek o tři čtvrtiny; že bude zastaveno šíření onemocnění AIDS a omezen výskyt dalších závažných chorob; že do legislativy na úrovni států budou zahrnuty principy trvale udržitelného rozvoje; a že země podpoří vytvoření světového partnerství pro rozvoj.

Letošní Mezinárodní den za vymýcení chudoby je pro nás pro všechny příležitostí znovu se zavázat k dosažení Miléniových rozvojových cílů a reflektovat pokrok, kterého bylo dosud dosaženo.

K určitému pokroku v boji s chudobou ve světě beze sporu došlo. Podle nejnovějších údajů se v rozvojových zemích snížil počet lidí žijících s prostředky nižšími než 1 dolar na den z jedné třetiny v roce 1990 (podle dohody představitelů členských zemí je pokrok sledován právě od tohoto roku) na jednu čtvrtinu v roce 1999. Bohužel ne všechny regiony a země se na tomto pokroku podílely. V Subsaharské Africe, Latinské Americe, na Blízkém východě a v severní Africe i v některých zemích v ekonomické transformaci absolutní počet chudých lidí vzrostl.

Celkově lze říci, že svět v tuto chvíli nesměřuje ke splnění miléniových cílů do roku 2015. Do roku 2000 jsme měli urazit šedesát procent stanovené cesty k pokroku. Ukazatele pro většinu miléniových cílů však svědčí o tom, že závazky, které světové společenství učinilo, byly dosud naplněny sotva z poloviny.

Naděje ovšem existuje. Miléniové cíle jsou dosažitelné. Chudoba je však starý nepřítel mnoha tváří. Jeho porážka bude vyžadovat spolupráci mnoha složek společnosti.

Miléniové cíle jsou globální, ale jestli jich bude nebo nebude dosaženo určí vývoj v jednotlivých zemích. Neexistuje žádný univerzální recept, který by se dal použít ve všech zemích.

Každá země proto musí najít svou vlastní cestu, svůj vlastní přístup vyhovující místním podmínkám. Jejich obyvatelé pak musí dohlédnou na to, aby byly uplatňovány i v praxi.

Nesmíme si však myslet, že toto vše se týká pouze rozvojových zemí. Také vyspělé země musí zajistit, aby část jejich vlastního obyvatelstva nepřišla zkrátka. I ony mají svou specifickou globální odpovědnost. Musí splnit, co slíbily: plně otevřít své trhy pro výrobky z rozvojových zemí, umožnit rozvojovým zemím účastnit se soutěže na globálních trzích za spravedlivých podmínek a zajistit daleko velkorysejší rozvojovou pomoc. Bez toho nebudou mnohé rozvojové země schopny dosáhnout miléniových cílů, ať se budou snažit sebevíc.

Jinými slovy, miléniových cílů nebude dosaženo v Organizaci spojených národů či prací jejích představitelů. Musí jich být dosaženo v každé zemi, přičiněním vlád i obyvatel.

To je důvod, proč jsem zahájil Miléniovou kampaň: chci dosáhnout toho, aby se miléniové cíle staly známými po celém světě a podnítit mobilizaci veřejného mínění na jejich podporu.

Každým rokem předložím zprávu o pokroku dosaženém na globální úrovni. Zároveň doufám, že rozvojové země budou vypracovávat své vlastní výroční zprávy, aby jejich obyvatelé věděli, jak si stojí. Naší nadějí je, že ve věku demokracie budou informovaní lidé trvat na plnění slíbených opatření.

U příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby si uvědomme, že extrémní chudoba je hrozbou pro bezpečnost lidstva všude na světě. Připomeňme si, že chudoba je popíráním lidských práv. Poprvé v historii, v éře nebývalého bohatství a technické dokonalosti, je v naší moci zachránit lidstvo před touto ostudnou metlou. Najděme proto společnou vůli tak učinit.